Het fonds maakt dus onderscheid tussen een uitkering voor vorming en voor ondersteuning.

Uitkering voor vorming
Een aanvraag tot uitkering wordt schriftelijk gedaan bij één van de bestuursleden. Een uitkering kan bestaan uit een gift en, of een renteloze lening. Een aanvraag moet volgende elementen bevatten:
1. Een heldere omschrijving van de studie, stage, training, het project, waarvoor de bijdrage aangevraagd wordt.
2. De manier waarop verwacht wordt dat dit bijdraagt aan een verbeterde positie met betrekking tot werk en inkomen van de aanvrager. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding.
3. Een begroting. Een overzicht van de te verwachten uitgaven en de inkomsten over de looptijd van het project. Onder inkomsten worden, behalve uit eigen arbeid ook verstaan alle bijdragen van overheid en ouders/verzorgers of anderszins, waar de aanvrager redelijkerwijs aanspraak op kan maken.
4. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de aanvrager onvoldoende draagkrachtig is om het tekort uit eigen zak te financieren en dat er geen ander studiefonds, organisatie of instantie is die voor dekking van dit tekort aangesproken kan worden. Denk dan bijvoorbeeld aan Europese, Provinciale of vakgerichte fondsen.
5. Vermelding van het lidmaatschap van de vereniging. Voor minderjarigen, dat van een van de ouders/verzorgers.

Uitkering voor ondersteuning.
Ondersteuning zien we als hulp aan leden die in financiële nood zijn geraakt of die door geldelijke krapte een steuntje in de rug van het fonds kunnen gebruiken. Het bestuur is zich er van bewust dat het niet altijd eenvoudig gevonden zal worden om hier voor een aanvraag te doen. Op een mondelinge melding van aanvrager of van iemand uit zijn of haar omgeving zal een van de bestuursleden contact zoeken met betrokkene.

De draagkracht van het fonds is in het algemeen te beperkt om op langere termijn regelmatige uitkeringen te doen. Het bestuur ziet meer mogelijkheden in ad hoc uitkeringen voor specifieke doelen of voor financiële problemen die zich onverwacht voordoen. Voor uitkeringen geldt ook hier dat fonds geen overheidstaken overneemt, maar alleen dan bijspringt wanneer er geen andere instanties zijn die te hulp kunnen worden geroepen.

Om een aanvraag te doen kun je een e-mail sturen naar: fonds@familieheringa.org