Statuten van Vereniging Familie Heringa

Artikel 1
De naam der vereniging is “Vereniging Familie Heringa”. Zij is gevestigd in Utrecht.

Artikel 2
De vereniging, oorspronkelijk opgericht op 18 oktober 1919, is – te rekenen vanaf 18 april 1949 – opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaren en 11 maanden, dus eindigend op 17 maart 1979. Daarna is het bestaan van de vereniging voor onbepaalde duur.

Artikel 3
De doelstelling van de vereniging is:
a) de familieband onderhouden en versterken;
b) de belangen behartigen van de familie Heringa in haar geheel en die van de leden van de vereniging afzonderlijk, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4
De vereniging wil haar doel bereiken door:
a) het houden van periodieke familiedagen en Algemene Leden Vergaderingen (hierna te noemen “ALV”);
b) de periodieke verspreiding onder de leden van mededelingen over de familie;
c) de oprichting en het (doen) beheren van fondsen voor ander te omschrijven doelen:
d) het aanleggen en (doen) beheren van een familiearchief, het bijhouden van een geslachtslijst en het vermeerderen van kennis over de familie en haar geschiedenis:
e) andere middelen die kunnen meehelpen de gestelde doelen te bereiken.

Artikel 5
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar daarop.

Artikel 6
De volgende personen kunnen van de vereniging lid zijn:
a) Zij die meerderjarig zijn en afstammen van Reyn Watsesz. Heringa (geboren 1569) en Brecht Jelledr. en/of Elisa Heringa (geboren 22-11-1736) en Janke Halbertsma (geboren 23-08-1736) dan wel van een stamvader in de mannelijke lijn van deze Reyn Watsesz. Of Elisa, en die de naam Heringa dragen;
b) Zij die ten minste één grootouder hebben die de naam Heringa draagt of droeg die de afstamming heeft als onder a) genoemd;
c) De partners van de onder a) en b) genoemde personen, wettig gehuwd dan wel als zodanig erkend en geregistreerd, alsmede hun weduwen en weduwnaars;
d) Zij die niet voldoen aan de criteria als onder a) t/m c), maar voor het lidmaatschap van de vereniging in aanmerking komen, omdat dit, op grond van een bijzondere verbondenheid met de familie of één of meer van haar leden, bijdraagt aan de doelstelling van de vereniging (zie hiervoor hetgeen in het huishoudelijk reglement is bepaald).

Voor het lidmaatschap meldt men zich aan bij, of wordt men uitgenodigd door het bestuur, dat over de aanmelding beslist. Beroept men zich bij de aanvraag op artikel 6 lid d, dan doet het bestuur een voorstel aan de ALV, die over de aanvraag beslist. Tegen een beslissing van het bestuur kan men beroep aantekenen bij de ALV.

Aan het lidmaatschap zijn rechten en plichten verbonden. Voor zover deze niet in de statuten zijn vermeld, vindt men deze in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7
Het lidmaatschap eindig door:
a) overlijden van het lid;
b) opzegging door het lid of door de vereniging;
c) ontzetting of royement.

Het bestuur kan een lid schorsen (zie voor de bepalingen hierover het huishoudelijk reglement). Wie ophoudt lid te zijn, verliest op dat moment alle rechten verbonden aan het lidmaatschap en op eventuele bezittingen van de vereniging.

Artikel 8
a) De leden mogen deelnemen aan de ALV en hebben daar elk één stem.
b) De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen. De hoogte daarvan wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 9
a) Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
b) Twee leden van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
c) De bestuursleden worden gekozen door de ALV voor een periode van 5 jaar.
d) Bestuursleden zijn maximaal twee maal herkiesbaar.
e) Het bestuur voert ten minste de taken uit die door de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of de ALV zijn opgedragen.
f) Het bestuur is alleen met voorafgaande toestemming van de ALV bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10
a) De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
– de contributies van de leden;
– vrijwillige bijdragen, sponsoring, schenkingen, legaten en andere incidentele baten:
b) Voor bijzondere doeleinden kunnen afzonderlijke fondsen in het leven worden geroepen.

Artikel 11
a) De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan deze vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
b) Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
c) Aan de ALV legt het bestuur rekening en verantwoording af.
d) De ALV benoemt resp. ontslaat de leden van het bestuur van de vereniging en de door haar ingestelde fondsen.

Artikel 12
De ALV stelt een huishoudelijk reglement vast en, zo nodig, een reglement voor bijzondere fondsen zoals bedoeld in artikel 4 en artikel 10 van deze statuten. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die met deze statuten strijdig zijn.

Artikel 13
– Wijziging van deze statuten is slechts mogelijk in een daartoe samengeroepen ALV.
– Een besluit daartoe kan slechts worden genomen met een 2/3de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 14
a) De vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van een speciaal daartoe bijeengeroepen bijzondere ALV. Deze dient ten minste één maand tevoren te worden aangekondigd.
b) Ten minste 2/3de van de stemgerechtigde leden dient in deze vergadering te zijn vertegenwoordigd. Indien dit quorum niet aanwezig is, kan worden besloten tot het bijeenroepen van een tweede vergadering op een tijdstip dat ten minste 14 dagen later ligt. Op deze vergadering is het quorum niet vereist.
c) De beslissing om de vereniging op te heffen dient te worden genomen met 2/3de van de geldig uitgebrachte stemmen.
d) De ALV regelt de ontbinding en beslist over de bezittingen van de vereniging en de fondsen die zij heeft opgerichte, met eerbiediging van de wens van de oprichters dat de bezittingen nimmer onder de leden zullen worden verdeeld.

Waar in deze statuten is vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest. Is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

De akte van deze statuten is verleden te ’s-Hertogenbosch op 24 april 2001 ten kantore van mr. Sjoerd Taeke Ypma, notaris aldaar.